یادمه دو یا سه سال پیش توی اون یکی وبم یه پست گذاشتم با عنوان این که بایکی از پسر های جدید فامیلمون به اسم مهرداد آشنا شدم! تازه ازش خوشمم اومده بود!

بعد امشب دیدمش از مامانم پرسیدم مامان اون کیه!؟ :|

بعدش دوباره خوشم اومد ازش :))  

همینطوری گفتم تو این وبمم یه پست دربارش داشته باشم :)

منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : لب :) خند بزن |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد! منبع : |مهرداد!
برچسب ها :